THE COLLEGE OF

ECONOMICS & FINANCE

  1. 2020 - 2023 교육과정
  2. 2016 - 2019 교육과정
학년 학수번호 과목명 이수구분 1학기 2학기
학점 강의 실습 학점 강의 실습
1학년 GEN5029
커리어개발1
교양필수 1 1 0      
SYH0001
사랑의실천1(한양나눔)
교양필수 2 2 0      
CUL0005
말과글
교양필수 3 3 0      
ECO1001
경제학입문
전공기초(필수) 3 3 0      
ECO1007
수리경제입문
전공기초(필수) 3 3 0      
GEN4091
과학기술의철학적이해
교양필수       3 3 0
CUL0011
창의적컴퓨팅
교양필수       3 1 2
ECO1005
경제통계분석
전공기초(필수)       3 3 0
ECO1021
재무회계의기초
전공핵심       3 3 0
2학년 GEN6032
전문학술영어
교양필수 3 3 0      
ECO2028
거시경제1:국민소득과물가
전공기초(필수) 3 3 0      
ECO2029
미시경제1:소비자와기업
전공기초(필수) 3 3 0      
ECO3007
계량경제
전공기초(필수) 3 3 0      
ECO2030
경제사
전공핵심 3 3 0      
SYH0002
글로벌리더십(HELP2)
교양필수       2 2 0
ECO2059
재무경제
전공기초(필수)       3 3 0
ECO2032
거시경제2:경기변동과경제성장
전공핵심       3 3 0
ECO2033
미시경제2:시장구조와후생
전공핵심       3 3 0
ECO3003
화폐금융
전공핵심       3 3 0
3학년 ECO2035
게임이론과응용
전공핵심 3 3 0      
ECO3008
노동경제
전공핵심 3 3 0      
ECO3045
공공경제1:조세
전공핵심 3 3 0      
ECO3080
증권투자론
전공핵심 3 3 0      
ECO4003
국제금융
전공핵심 3 3 0      
ECO4049
국제경제관계
전공핵심 3 3 0      
ECO3076
재무금융IT
전공심화 3 3 0      
ECO3086
고급재무이론과실무
전공심화 3 3 0      
ECO3090
금융빅데이터분석학
전공심화 3 3 0      
ECO3091
응용거시재무
전공심화 3 3 0      
SYH0003
비즈니스리더십(HELP3)
교양필수       2 2 0
GEN5100
커리어개발2
교양필수       1 1 0
ECO2061
재무금융시계열예측
전공핵심       3 3 0
ECO3047
국제무역과통상정책
전공핵심       3 3 0
ECO3048
공공경제2:정부지출
전공핵심       3 3 0
ECO3049
체제이행경제론
전공핵심       3 3 0
ECO3068
산업조직과공정거래
전공핵심       3 3 0
ECO3074
선물과옵션
전공핵심       3 3 0
ECO3001
수리경제
전공심화       3 3 0
ECO3087
법경제이론
전공심화       3 3 0
ECO3089
채권론
전공심화       3 3 0
ECO3092
사회보장과노동정책
전공심화       3 3 0
ECO3095
금융소비자관리론
전공심화       3 3 0
ECO3096
금융빅데이터모델링
전공심화       3 3 0
4학년 SYH0004
셀프리더십(HELP4)
교양필수 2 2 0      
ECO3073
위험관리
전공심화 3 3 0      
ECO4065
거시경제이슈및응용
전공심화 3 3 0      
ECO4069
관리경제
전공심화 3 3 0      
ECO4073
정보와불확실성의경제학
전공심화 3 3 0      
ECO4082
금융퀀트이론
전공심화 3 3 0      
ECO4084
계량경제이슈및응용
전공심화 3 3 0      
ECO3088
응용미시경제학실증분석
전공심화       3 3 0
ECO4064
미시경제이슈및응용
전공심화       3 3 0
ECO4066
정부와경제발전
전공심화       3 3 0
ECO4079
범죄경제학
전공심화       3 3 0
ECO4080
고급파생상품론
전공심화       3 3 0
ECO4081
계산금융의기초
전공심화       3 3 0
ECO4085
시계열빅데이터분석
전공심화       3 3 0
Baidu
sogou